A. Algemene gegevens Diaconie Hervormde Gemeente Wekerom

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente Wekerom
Telefoonnummer: 0318-701282
RSIN/Fiscaalnummer: 824116793
Website: www.hervormdwekerom.nl
E-mail: jklok@solcon.nl
Postadres: Edeseweg 9, 6733 AA Wekerom

De Hervormde Gemeente van Wekerom is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

Voor onze gemeente is Gods heilig en onfeilbaar Woord bron en norm en wij voelen ons als gemeente verbonden met allen die hun geloof(sleven) verwoord vinden in onze drie Gereformeerde Belijdenisgeschriften, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. En dat wij zullen weren en bestrijden alles wat met deze belijdenisgeschriften in strijd is, ook in onze afvaardiging naar de hogere kerkelijke organen. Al betekent dat natuurlijk niet dat wij ons niet verbonden weten met tal van andere christenen op deze wereld die deze voor Nederland unieke belijdenisgeschriften niet kennen. Wij, als gemeente, geloven dat de zuiverheid van de leer die naar de godzaligheid is, door genoemde belijdenisgeschriften het dichtst wordt benaderd.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente van Wekerom.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder heeft zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van onze gemeente en de diaconie kunt u vinden via deze link
Beleidsplan Hervormde Gemeente Wekerom

De diaconie streeft in de uitvoering van het diaconaal beleid naar hulpverlening op zo veel mogelijk terreinen, doch doet dit met inachtneming van binding aan de christelijke identiteit. Hiertoe worden gelden ingezameld voor diaconale doeleinden of andere algemeen kerkelijke doeleinden. Om de gemeenteleden meer bewust te maken van de nood die er in de wereld is, wordt gewerkt met doelcollecten. Het beoogde doel wordt vooraf aan de gemeente bekendgemaakt, waardoor ieder in de gelegenheid is vooraf zijn gaven af te zonderen.

E. Beloningsbeleid

Er zijn geen diaconale medewerkers en er is derhalve ook geen toepassing van Beloningsbeleid. Mocht dit in de toekomst wel zo zijn, dan zal aangesloten worden bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan in de verkorte staat onder punt H.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten

Via onderstaande link komt u bij de meest recente staat van baten en lasten. Dat geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Staat van baten en lasten diakonie Hervormde Gemeente Wekerom

 Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

In onze gemeente bezit de diaconie geen vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.