Zendings- en evangelisatiecommissie

De zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC) heeft, onder andere, als doel het zendings- en evangelisatiewerk onder de aandacht te brengen. Dit vanuit de zendingsopdracht om het Evangelie uit te dragen, zowel dichtbij als veraf: ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken.’
Binnen de commissie richten een paar mensen zich vooral op het wereldwijde zendingsgebeuren. Anderen houden zich meer bezig met de zending in Nederland (inwendige zending). Zij onderhouden onder andere contacten met de GZB, de IZB en met zendingsarbeiders, zoeken aansprekende projecten uit voor collecten, organiseren zendingsavonden, regelen de verkoop van het dagboek ‘Een handvol koren’, dragen zorg voor de kerstpostactie enz.
De commissie besteedt ook aandacht aan het evangelisatiewerk in onze eigen gemeente om mensen die niet of niet meer in de kerk komen (weer) in contact te brengen met het Evangelie.
Andere taken zijn: het bezorgen van evangelisatielectuur, het organiseren van Bijbel- en/of gesprekskringen, het organiseren van evangelisatieavonden en evangelisatieacties.
Bij nieuw ingekomen gemeenteleden wordt een kennismakingsbezoek afgelegd waarbij, onder andere, een actuele uitgave van Kerkklanken en de gemeentegids wordt overhandigd.
De commissie heeft de taak om de gemeente op te wekken tot hartelijke betrokkenheid bij het zendingswerk. Dit zendingsbewustzijn leidt niet alleen tot ‘meegeven’ maar vooral ook tot ‘meeleven’ en ‘meebidden’. Dát te bewerkstelligen, is in diepste zin het werk van de Heilige Geest. Maar de  zendings- en evangelisatiecommissie mag zich daarbij ingeschakeld weten. U kunt het werk van de ZEC financieel steunen door uw gift in de collectebussen bij de uitgangen van de kerkzaal of door een gift over te maken op rekeningnummer NL65 RABO 0368 5093 54.

Contact: Sjaak Kranendonk (461361 – sj.kranendonk@hetnet.nl)