De taak van de kerkenraad is:
De zorg voor de bediening van het Woord en de sacramenten; het opzicht over belijdenis en leven van de leden van de gemeente; het leidinggeven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld.

Verkiezing kerkenraadsleden
De verkiezing van ouderlingen en diakenen gaat als volgt. Belijdende leden dienen bij een vacature namen in bij de kerkenraad van lidmaten die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen. Na kennisneming van de ingediende aanbevelingen stelt de kerkenraad dubbeltallen op, waaruit de gemeente in een vergadering van lidmaten kiest. Een ouderling of diaken met bepaalde opdracht of voor bijzondere werkzaamheden wordt door de kerkenraad verkozen, zonder dat door de lidmaten hiervoor namen worden ingediend. Als zodanig hebben we in onze gemeente een ouderling met bepaalde opdracht voor het evangelisatiewerk, een diaken met bepaalde opdracht voor het zendingswerk en een ouderling voor het jeugdwerk. Een pastoraal werker maakt geen deel uit van de kerkenraad.

Kerkenraadsvergaderingen
De kerkenraad vergadert als regel eens per zes weken. Daarnaast zijn er vier censura morum-vergaderingen, waarin een onderwerp wordt behandeld met betrekking tot het Heilig Avondmaal. Ook vergadert het consistorie (predikant en ouderlingen) regelmatig.

Predikant / pastoraal werker

 Ds. A. van der Werf

Ouderlingen

Dhr. J. Bruil – wijk 1

Dhr. H. Blotenburg – wijk 2

Dhr. J. van den Hoek – wijk 3

G. Krooneman – wijk 4

Dhr. J.W.G. Hendriksen – wijk 5

Dhr. J.L. Bruil – wijk 6

Dhr A. Moerman (Jeugd-ouderling)

College van Diakenen

Dhr. J. van Ee
– voorzitter

Dhr. J. Roelofsen – scriba

Dhr. J. Klok – secretaris

Dhr. B. Visser – administratie

College van kerkrentmeesters

Dhr. B.J. van den Dikkenberg – voorzitter

Dhr. H. Klok – secretaris

Dhr. P.G. van de Bruinhorst – penningmeester

Moderamen (dagelijks bestuur)

A. van der Werf (lid)
J. van den Hoek (ouderling | preses)
Dhr. J.M. Roelofsen (diaken), scriba
Dhr. H.J. Klok (ouderling-kerkrentmeester)