Collecten

Een vast onderdeel van de kerkdiensten is het inzamelen van de gaven. Hierbij kennen we algemene collecten en doelcollecten:

Algemene collecten

Als de kerkrentmeesters collecteren voor kerk of onderhoud en de diakenen de collecte bestemmen voor algemene diaconale zaken, wordt dit geld ingezet binnen de eigen gemeente.

Doelcollecten

Collecten tijdens de kerkdiensten kennen regelmatig een specifiek doel. Om de gemeenteleden meer bewust te maken van de nood die er in de wereld is, wordt door de diaconie gewerkt met doelcollecten, waarbij het beoogde doel vooraf aan de gemeente bekend wordt gemaakt. Daardoor is ieder in de gelegenheid vooraf zijn gaven af te zonderen. Ook de kerkrentmeesters kennen doelcollecten voor de bibliotheek en de begraafplaats. Deze worden overgemaakt naar het betreffende doel.

Collectemunten

Naast contant geld kan voor de collecten gebruikgemaakt worden van collectemunten. Aanschaf van collectemunten zorgt ervoor dat uw gift op papier aantoonbaar is en deze als fiscale aftrekpost meegenomen mag worden bij uw aangifte inkomstenbelasting. De munten kunnen gebruikt worden voor alle collecten, voor de collectebusjes van de zondagsschool, bij de catechisatie en dergelijke. Er zijn munten in de waarden € 0,60, 0,75, 1,00, 1,20, 2,00 en 5,00. Elke waarde heeft een eigen kleur. De munten worden per kleur geleverd in een aantal dat overeenkomt met een geldwaarde van 60 euro. Bestelling kan dan ook alleen per 60 euro of een veelvoud daarvan. Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webshop (bij voorkeur) of anders door overmaking van het betreffende bedrag op rekening NL44RABO0373732309. Graag naam, munteenheid en adres vermelden. Deze collectemunten worden op de zaterdag na bestelling thuisbezorgd.