School met de Bijbel

Wekerom is al sinds mensenheugenis gezegend met een School met de Bijbel. Op de site smdbwekerom.nl wordt de volgende missie beschreven:

Onze opdracht bestaat uit het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs in een veilig klimaat op verschillende niveaus, waarbij aandacht is voor verschillen in talenten van leerlingen.

Onze opdracht heeft een diepere dimensie, omdat we ons willen laten leiden door het Woord van God. We geven onderwijs vanuit een christelijke en reformatorische mens- en wereldbeschouwing. De boodschap uit het Gods Woord van zonde en genade wordt op een evenwichtige wijze uitgedragen. Het betekent voor ons dat we de kinderen zien als schepselen van God en dat zij (met ons) gevallen zijn in zonden. Naast deze boodschap mogen en moeten we de kinderen wijzen op de Heere Jezus Die als Zaligmaker is geboren. Alleen in en door Hem is er de mogelijkheid van wedergeboorte en bekering. In ons onderwijs – in leer en leven – zullen we als leerkrachten de Bijbelse normen en waarden overdragen. We hebben de opdracht onze leerlingen toe te rusten en te vormen om in de toekomst hun verantwoordelijkheid te nemen als christen en burger in het dienen van God.

Aan deze opdracht willen alle medewerkers van onze school met bevlogenheid werken. We zijn ons bij de uitvoering van deze opdracht ervan doordrongen dat de zegen van God over ons werk onmisbaar is. We weten ons afhankelijk van de leiding van Gods Geest.

Sinds 2011 wordt het onderwijs in Wekerom gegeven in een prachtig nieuw gebouw op Dorpsplein 8. De school gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Wekerom. Namens de kerkenraad wordt geparticipeerd in het bestuur van de vereniging. Voor meer informatie kunt u bij de directeur een schoolgids opvragen.