Algemeen

Met het pastoraat wordt de herderlijke zorg in de gemeente bedoeld. Dit is toevertrouwd aan de ambtsdragers, in het bijzonder aan de predikant en ouderlingen. De herderlijke zorg voor jongeren is vooral opgedragen aan de jeugdouderling, terwijl de evangelisatieouderling belast is met de zorg voor
hen die verder bij het Evangelie vandaan staan. De laatstgenoemden zijn ambtsdrager met bepaalde opdracht en door de kerkenraad benoemd. Predikant en ouderlingen worden ondersteund door een pastoraal werker en een pastoraal team. De pastoraal werker ondersteunt structureel in bezoekwerk. Het pastoraal team ondersteunt in situaties waar langdurige pastorale begeleiding gewenst is. U kunt natuurlijk altijd bij de predikant terecht om problemen, van welke aard dan ook, vertrouwelijk te bespreken. Hij heeft geen bepaald spreekuur, maar na telefonische afspraak bent u in de pastorie welkom.

Jeugdpastoraat

Het jeugdpastoraat is kortweg de zorg voor kinderen, tieners en jongeren van de gemeente.

Binnen het jeugdwerk ontmoeten we onze jeugd en gaan we in gesprek over dingen die de jongelui bezighouden. Als groep jeugdpastoraat coördineren we het werk dat onder en voor de jeugd plaatsvindt. We begeleiden leidinggevenden en zijn voor hen een aanspreekpunt bij eventuele vragen en/of problemen.

Kinderen, tieners en jongeren kunnen binnen het jeugdwerk terecht met hun verhaal en met hun vragen. Ze kunnen ook de groep jeugdpastoraat benaderen als ze een gesprek willen. De groep jeugdpastoraat gaat ook met kinderen, tieners en jongeren in gesprek. We bespreken vragen als:

Hoe gaat het op school en thuis? Hoe gaat het in de omgang met je vriend(inn)en? Hoe ga je om met blijdschap en verdriet in je leven? Hoe denk je over de Bijbel? Wie is Christus voor jou?

Een kind, tiener of jongere die vragen of problemen heeft, mag zich bij ons gehoord en gezien weten.

Bijzondere momenten in het pastoraat:

Huwelijk

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn on-Bijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten.

Huwelijksbevestiging

Kerkelijke inzegening van het huwelijk zet een kroon op de huwelijksdag. Een bruidspaar dat kerkelijke bevestiging van zijn huwelijk wenst, komt in de huwelijksdienst, samen met familie, vrienden en bekenden, om in het midden van de gemeente de onmisbare zegen van God te vragen over hun huwelijk. Het bruidspaar ontvangt van de kerkenraad een huwelijksgeschenk, de ‘gezinsbijbel’, die wil dienen als lamp voor hun voet en licht op hun (levens)pad. Voor mogelijkheden, beschikbaarheid van kerk e.a. kan contact gezocht worden met de predikant. Hij zal ook in de aanloop naar de huwelijksdag een pastoraal gesprek met het aanstaande bruidspaar voeren. In dit gesprek komen o.a. de instelling, waarde en betekenis van het christelijk huwelijk aan de orde.

Ziekte en ziekenhuisopname

Bij ziekte of ziekenhuisopname stellen velen het op prijs dat de predikant meeleeft en hen bezoekt. De zieken in de verschillende ziekenhuizen worden regelmatig door de predikant bezocht. Uiteraard is het dan wel zaak
dat hij op de hoogte is van uw situatie en (indien van toepassing) weet dat u in het ziekenhuis verblijft. Als u geen bericht doet aan de predikant kan hij niet weten van uw verblijf in het ziekenhuis en niet met u meeleven.
Ook in geval van thuiskomst uit het ziekenhuis graag een bericht aan uw predikant.
Indien u bezoek wenst van de predikant is een bericht naar de pastorie voldoende. U kunt, zo u dat wilt, ook contact zoeken met uw wijkouderling. Deze zal u graag met raad en daad terzijde staan.

Overlijden en begrafenis

Bij overlijden dient een familie zo spoedig mogelijk de predikant op de hoogte te brengen. Dit contact is van belang voor pastorale zorg maar ook voor afspraken rondom de dag en het tijdstip van de begrafenis en de beschikbaarheid van de predikant.
De rouwdienst kan gehouden worden in de grote zaal van Elim of in het kerkgebouw. In de rouwdienst houdt de predikant een overdenking vanuit de Bijbel. Ook spreekt hij toepasselijke woorden aan het graf. Bij terugkeer in Elim wordt de rouwplechtigheid besloten met Schriftlezing en gebed.
Als men dat wil is het mogelijk ‘rouw in de kerk te brengen’. Dat kan afgestemd worden met predikant of ouderling. Een rouwende familie wordt in de voorbede betrokken. Desgewenst kan de familie na afloop van deze dienst samen koffiedrinken in Elim. Het is ook gebruikelijk dat in de diensten van de volgende zondag de namen worden bekendgemaakt van hen die in de achterliggende week ons zijn ontvallen. Ook in dit geval worden de rouwenden in de voorbede van de gemeente aan de God van alle vertroosting opgedragen.