Financiën

Om de kerkelijke gemeente in Wekerom in stand te houden en invulling te geven aan de diaconale taken zijn financiële middelen onmisbaar. Deze middelen worden ingezameld via de volgende kanalen:

Vrijwillige bijdrage

Jaarlijks wordt in februari aan alle gemeenteleden boven de 21 jaar een uitnodiging verzonden om aan te geven welke bedrag zij dat jaar bij kunnen en willen dragen voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente. Deze bijdrage vormt een belangrijke basis onder de gemeentefinanciën.

(Anonieme) Giften

De mogelijkheid bestaat een vrije gift over te maken op een van de hieronder genoemde rekeningen. Dat kan met vermelding van naam en doel maar ook eventueel anoniem. Op www.hervormdwekerom.nl treft u de knop ‘munten/giften’ aan. Via deze weg kunt u volledig anoniem via iDEAL een schenking doen.

Periodieke giften

Uw giften aan de Hervormde Gemeente zijn aftrekbaar. Bij uw aangifte inkomstenbelasting geldt voor aftrekbaarheid echter een drempel van 1% van uw belastbaar inkomen. Als u een periodieke gift geeft is deze drempel níet van toepassing. Voorwaarde is dat u zich vastlegt om gedurende 5 jaar het door u gekozen bedrag jaarlijks te geven. Voor meer info kunt u terecht op de site van de Belastingdienst. Het formulier wat daarvoor ingevuld en ondertekend moet worden kunt uw downloaden via de volgende link: Formulier periodieke gift

Acties

Periodiek worden acties georganiseerd. Informatie hierover wordt bekend gemaakt via Kerkklanken.
We kennen de volgende acties:

Worstenactie
In februari en november worden rookworsten verkocht.

Oliebollenactie
Kort voor Oud en Nieuw kunt u verse oliebollen kopen.

Kerstpostactie
Veel inwoners van ons dorp brengen in december al hun kerstpost in Elim. Men betaalt voor alle kaarten het PostNL-tarief. De kerstpost wordt binnen de regio door vrijwilligers bezorgd, zonder dat een postzegel hoeft te worden geplakt. Op post buiten de regio wordt een postzegel geplakt die met korting is gekocht. Die kaarten worden bezorgd door PostNL. De volledige opbrengst van deze actie is bestemd voor een zendingsproject.

Verjaardagsfonds

Dit fonds is een aantal jaren geleden door de kerkenraad opgericht met als doel de gelden hiervan te besteden voor de kerkrentmeesters. Iedereen die ter gelegenheid van zijn of haar verjaardag een geheel vrijwillige bijdrage wil geven, kan hiermee zijn dankbaarheid uitdrukken voor het jaar dat hem of haar weer geschonken is. U krijgt rond de datum van uw verjaardag een kaart van de kerkenraad met daarbij een acceptgiro. We hopen van harte dat u de kerk gedenkt rond uw gedenkdagen.

Solidariteitskas

Belijdende leden ontvangen in mei een uitnodiging om een bedrag van 10 euro over te maken aan de kerk. Hiervan blijft 5 euro in de plaatselijke gemeente. De andere 5 euro wordt afgedragen aan de landelijke kerk. Die gebruikt dit geld voor ondersteuning van kleine gemeenten, schipperspastoraat en andere zaken die de opbouw van Gods Koninkrijk bevorderen.

Rekeningnummers

De volgende rekeningnummers kunt u gebruiken als u iets over wilt maken naar de kerk:

  • Diaconie – NL82 RABO 0368 5029 37
  • Kerkrentmeesters – NL87 FVLB 0226 6109 18
  • Collectemunten – NL87 FVLB 0226 6109 18