Het Heilig Avondmaal

De Heere Jezus Christus heeft het Avondmaal ingesteld in de nacht waarin Hij verraden werd. Het is een zichtbaar teken en zegel van de ontwijfelbare belofte van God met betrekking tot het enige en volkomen offer van Christus. Door het gebruik daarvan wil God, door de werking van Zijn Geest, de belofte van het Evangelie beter laten begrijpen en verzegelen aan het hart. Het Avondmaal is ingesteld ‘voor degenen, die zich vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen, dat deze hun om Christus’ wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met Zijn lijden en sterven bedekt is, en die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren’ (antwoord 81 van de Heidelbergse Catechismus). De viering van het Avondmaal vindt viermaal per jaar plaats. Voorafgaande aan de avondmaalsviering wordt een voorbereidingsdienst gehouden waarin opgeroepen wordt tot zelfbeproeving. Na de viering wordt in de avonddienst dankzegging op het Heilig Avondmaal gehouden, waarin de vrucht van de avondmaalsgang aan de orde komt en onder andere wordt aangespoord tot levensheiliging. Ruim van tevoren worden de vier data van de avondmaalszondagen in het kerkblad vermeld.

Censura morum

In de week voorafgaande aan de avondmaalszondag wordt, overeenkomstig de kerkordelijke bepalingen, censura morum gehouden. De kerkenraad is dan in vergadering bijeen en lidmaten van de gemeente kunnen eventuele moeilijkheden die zij met een ander gemeentelid hebben en die zijzelf in een persoonlijk contact met hen niet konden oplossen, ter sprake brengen. Datum, tijd en plaats van het censura morum worden tijdig in het kerkblad bekendgemaakt. In Mattheüs 18:15-17 kunt u lezen over deze instelling.

Bezinningsuur

Op de zaterdagavond voorafgaande aan de avondmaalszondag wordt van 19.00 tot 20.00 uur een bezinningsuur gehouden in de kerk. Hier komen onderwerpen aan de orde met betrekking tot het Avondmaal en wordt er samen gezongen. Vragen kunnen voorafgaand aan het bezinningsuur gesteld worden aan de predikant. Ook niet-avondmaalgangers zijn hartelijk welkom.